พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง(The Mask Singer) ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Audience's Exposure Behavior and Satisfication on "The Mask Singer" Television Program in Bangkok Area.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 หน้า 343-354
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน