อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร เลขานุการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
อีเมลติดต่อ kanokwan.jan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำอันไม่ปลอดภัยบนเครื่องบิน กรณีศึกษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เสร็จสิ้น
การนำหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ : กรณีศึกษาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้น