การนำหลักธรรมสังคหวัตถุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการ : กรณีศึกษาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Applying Social Solidarity for Service Career Development : Case Study Thai Airways International Public Company Limited


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 6 กันยายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 6 กันยายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 6 กันยายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน