รูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุ องปัจจยัการบรหิารลกูคา้สมัพนัธต์ ่อ การใช้บริการซ ้าของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย
The Causal Relationship Model of Customer Relationship Management (CRM) Factors towards Repeat Service Intention of Thai AirAsia Passengers


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
รายละเอียดวารสาร 1/19/41-64
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตของปัจจยัการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อการใช้บริการซ้าของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 19(1), 41-64
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน