พัฒนาการของงานเขียนทัศนียภาพกับคุณภาพการสื่อสารแนวคิดงานออกแบบ
Perspective drawing evolution and the quality of conceptual design communication


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร JED: Journal of Environmental Design
รายละเอียดวารสาร ฉบับที่ 2 / ปีที่ 5 / หน้า 130-147
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน