การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารบรรณศาสตร์ มศว
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 1-14
URL อ้างอิง file:///C:/Users/napha/Downloads/12217-36620-1-SM.pdf
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน