อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย
อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร สหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564)
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน