ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล
วารสารพยาบาลทหารบก


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลทหารบก
รายละเอียดวารสาร 3/23/395-401
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/258157/176199
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน