การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อ ดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อ ดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 1มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 96 - 123
รายละเอียดวารสาร วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 1มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 96 - 123
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน