รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เจนประโคน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ choosakdi.jan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
พบ.ม. - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์การการทำงาน เสร็จสิ้น
การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร เสร็จสิ้น