อาจารย์กรกช แสนจิตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ korakot.san@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด
Co Loving Space โครงการวิจัยเพื่อสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจในสิทธิเสรีภาพบนพื้นที่โซเซียลมีเดียของเยาวชนและครอบครัว ช้ากว่ากำหนด