ทัศนการตลาดยุคดิจิทัลการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ทัศนการตลาดยุคดิจิทัลการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 หน้า 103-115.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ทัศนการตลาดยุคดิจิทัลการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน