การฆ่าเชื้อด้วย UV-C ในสภาพแวดล้อมของการแพร่กระจายของเชื้อโรค
UV-C Disinfection in the Environment of Pathogen Transmission


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
รายละเอียดวารสาร 14(1) หน้า 64-72
URL อ้างอิง
Impact Factor 1.0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน