อาจารย์สุภาวรรณ แก้วป้องปก


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ supawan.kae@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
กลยุทธ์การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารในโรงแรมระดับห้าดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น