การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซตื Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง เขตกรุงเทพมหานคร
Exposure to Uamulet.com and Its Utilization of Stakeholders in Amulet Shop in Bangkok.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิเทศศาสตรืปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน