บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
Role of Midwife in Preconception Care


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร พยาบาลสงขลานครินทร์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน