ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาประกันภัยไวรัสโครา 2019 (COVID-19).
The Legal Problems of the Coronavirus 2019 Insurance Contract (COVID-19)


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารปกครอง
รายละเอียดวารสาร 1 / 11 / 1-15
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/252677/170130
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน