มันดาลา - นัยยะแห่งจิตวิญญาณสู่บริบททางศิลปะ
Mandala


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลป์ พีระศรี
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 15 กันยายน 2559 หน้า 181-209
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.4
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.4
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน