อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ churai.apa@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
พย.ม - มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
การศึกษา - หลักสูตรและการสอน
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -