การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฏหมายเงินทดแทนและกฏหมายประกันสังคม
Feasibility Study on Right and Benefits Merging of Fund of Workmen Compensation Bill and Social Security Bill


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร 1/19/193
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.80
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน