การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 19 สิงหาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 กันยายน 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สำนักประกันสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา