ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
The Buddhist Leadership Affecting Positive Organizational Behavior


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
รายละเอียดวารสาร 1/11/60
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.80
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน