การวิเคราะห์การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์
Analysis of Narrative in Horror Films of Sophon Sakdaphisit, The Director


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ม.ราชภัฎรำไพพรรณี.
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 หน้า 33-42
URL อ้างอิง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/248737/171872
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน