อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สำนักคณบดี
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ warakorn.ker@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การสกัดแคโรทีนอยด์จากเนื้อสีเหลืองฟักข้าวโดยใช้เอนไซม์ทางการค้า ช้ากว่ากำหนด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในกลุ่มโพลิฟินอลในน้ำผลไม้ที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ช้ากว่ากำหนด
ผลของการเตรียมหัวเชื้อด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในสภาวะกรดและในน้ำผลไม้จำลอง เสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า เสร็จสิ้น
ารเตรียมหัวเชื้อด้วยสภาวะที่เป็นกรดต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus casei ในสภาวะกรดและในน้ำผลไม้จำลอง เสร็จสิ้น