การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในกลุ่มโพลิฟินอลในน้ำผลไม้ที่มีการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 75 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์