การสกัดแคโรทีนอยด์จากเนื้อสีเหลืองฟักข้าวโดยใช้เอนไซม์ทางการค้า
Extraction of carotenoids from yellow pulp of Gac fruit (Momordica cochinensis (Lour.) Spreng) by commercial enzyme


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 0 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์