การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารละลายเตรียมเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรอดชีวิตของโพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus plantarum ในผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมทางการค้า
Chemical Changes in Cell Adapted Solutions Related to Survival of Probiotic Strain Lactobacillus Plantarum in Commercial Pomegranate Juice


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 4 กันยายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 27 เมษายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 23 กุมภาพันธ์ 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์