กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 7C ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเว็บไซต์ Noon.com
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 7C ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเว็บไซต์ Noon.com


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2565 (มกราคม – มิถุนายน) หน้า 137-150
รายละเอียดวารสาร วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2565 (มกราคม – มิถุนายน) หน้า 137-150
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน