ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาออกแบบภายใน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ annop.pol@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
ศป.ม. (การออกแบบตกแต่งภายใน) - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ประเทศไทย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม เสร็จสิ้น
แนวคิดการออกแบบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้อาคารสำนักเทศกิจ เสร็จสิ้น
แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ เสร็จสิ้น
แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม ช้ากว่ากำหนด
แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ ช้ากว่ากำหนด