แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 28 กันยายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กันยายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ