แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ