แนวคิดการออกแบบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้อาคารสำนักเทศกิจ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 พฤษภาคม 3060
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ