การศึกษาผลกระทบของการออกสลากส่งเสริมการกีฬาต่อการพัฒนากีฬาและด้านที่เกี่ยวข้องการพนันในประเทศไทย
A STUDY OF SPORTS PROMOTION LOTTO IMPACT ON GAMES BETTING RELATED AND SPORTS DEVELOPMENT IN THAILAND


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร ารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
รายละเอียดวารสาร 3/22/332-346
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน