อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ somkid.cha@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
Review of the Human Resources Synthesis Psychology for Management of Business Organizations เสร็จสิ้น
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน เสร็จสิ้น
Human Resource management practices Transfer in Multinational Indian Companies in Bangkok เสร็จสิ้น