อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ charuvan.kas@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค COVID - 19 ในเขตชุมชนเมื่องด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ บ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก เสร็จสิ้น
รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19ในเขตชุมชนเมืองด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เสร็จสิ้น
การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Risk Assessment by Fault Tree Analysis (FTA) of Steel Roof Structure Demolition: Case Study Construction Works in Shop Improvement of Suvarnabhumi Airport เสร็จสิ้น