การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Risk Assessment by Fault Tree Analysis (FTA) of Steel Roof Structure Demolition: Case Study Construction Works in Shop Improvement of Suvarnabhumi Airport


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 พฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 พฤศจิกายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์