รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค COVID - 19 ในเขตชุมชนเมื่องด้วยกระบวนการการจัดการความรู้


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 22 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 22 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 มิถุนายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์