การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ บ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 22 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 4 พฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 4 พฤศจิกายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์