การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาความตระหนัก เชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การสะท้อนคิด ของนักศึกษาไทย และต่างชาติ
Service-Learning and Cultural Awareness Development of Nursing Students: Reflection of Thai and Oversea Students


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกื้อการุณย์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน