สิทธิของวัดในการได้รับทรัพย์สินของพระภิกษุที่มรณภาพ
Temple’s Rights to Acquire the Deceased Monk’s Properties


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
รายละเอียดวารสาร 1 / 6 / 205-230.
URL อ้างอิง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/256652/175312
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน