ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ somboon.boon@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
กศม - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Analysis of first time pregnant women’s nursing activity cost at antenatal care, Chaophraya Abhaibhubejhr Hospital, Prachinburi Province poster presentation The 50th World Congress on Advanced Nursing and Nursing Practice in February 26-27 2019 Osaka, Japan เสร็จสิ้น
การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เสร็จสิ้น
ผลการให้คำแนะนำการวางแผนการ พยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล. นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติ “เรื่องก้าวล้ำนวัตกรรมมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” การนำเสนองานวิจัยะดับชาติ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เสร็จสิ้น