ผลการให้คำแนะนำการวางแผนการ พยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล. นำเสนอที่การประชุมวิชาการระดับชาติ “เรื่องก้าวล้ำนวัตกรรมมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” การนำเสนองานวิจัยะดับชาติ มหาวิทยาลัยคริสเตียน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 5 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 12 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 19 มิถุนายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ