การรับรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
.Somboon Boonyakiat, Jitrpan Pusapakdeepop, Vijay Bhaskara Reddy, Samrong Khunvut, Rattanathorn Intarak, Porntip Layanan. (2019). AIDS Perception of Thanyaburi Technical College’s Students, Thanyaburi District, Prathumtani Province. SSRN year Women health Journal. volume 10 page 120-136.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 14 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 7 มีนาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 9 มกราคม. 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ