ธุรกิจอาหาร และแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารกับผู้บริโภคในยุค 4.0
ธุรกิจอาหาร และแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารกับผู้บริโภคในยุค 4.0


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ม.สยาม) วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หน้า 242 - 251
รายละเอียดวารสาร หน้า 242 - 251
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน