อาจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาพยนตร์-วีดิทัศน์
อีเมลติดต่อ banchong.kos@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -