ปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา
ปัจจัยการขยายตัวของความต้องการเรียนกวดวิชา


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Veridian e-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
รายละเอียดวารสาร 11(1): 1883-1897.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน