อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nutthapong.lut@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมวิทยา - สังคมวิทยา
สังคมวิทยา - ปัญหาสังคมและสังคมสังเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -