การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Exploraltor Factor Analysi of Happy Workplace: A Case Study of Kasem Bundit University Employee


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
รายละเอียดวารสาร 1/2561/34-68
URL อ้างอิง https://www.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/article/view/133403
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน