ผลของโปรแกรมการบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดซาเทียร์ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
The Effects of Satir’s Model based Individual Psychotherapy Program on Depression among the Elderly


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลสาธารณสุข
รายละเอียดวารสาร 35(1), 108-122
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/245926/169625
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน