การพัฒนาคู่มือและเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยรูปภาพแบบ ข. ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
The Development of Creative Thinking Test Manual and Norms of Creative Thinking Test of Undergraduate Students


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารจิตวิทยา
รายละเอียดวารสาร 2/6/96
URL อ้างอิง https://issuu.com/kbu2011/docs/journalpsy-vol6-no2-jul-dec-2016/106
Impact Factor 0.60
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน